Cơ hội việc làm khi học ngành Kinh tế phát triển

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển được trang bị các kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế, về kinh tế phát triển để hiểu và giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế; sử dụng được các kiến thức sâu về chuyên ngành để phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kinh tế phát triển đủ khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước từ Trung ương đến địa phương với vai trò là chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách, cán bộ dự án…; cụ thể là ở những nhóm cơ quan, tổ chức sau đây:

– Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội từ Trung ương đến địa phương;

– Các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu kinh tế – xã hội;

– Các tổ chức kinh tế – xã hội trong và ngoài nước; các ban quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội; doanh nghiệp.