Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm 2022 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo về việc tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 như sau:

1. Danh mục các nghành tuyển sinh năm chính quy (không bao gồm liên thông)

TT Bậc Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 
1 Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 35
2 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 28
3 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 38
4 Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 100
5 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 50
6 Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 120
7 Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 120
8 Đại học 7420203 Sinh học ứng dụng 30
9 Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin 80
10 Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 100
11 Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 100
12 Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 80
13 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100

2. Danh mục các ngành tuyển sinh liên thông chính quy

TT Trình độ ĐT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 Đại học 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 20
2 Đại học 7420203 Sinh học ứng dụng 6
3 Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 20
4 Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ – điện tử 20
5 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 24
6 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 9
7 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 7
8 Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24
9 Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 9
10 Cao đẳng 51140201 Giáo dục mầm non 47

Chi tiết xem ThongBaoTuyenSinhDotChinhThuc.pdf (106 tải về) , DPQ_DeAnTuyenSinh2022_ChinhThuc.pdf (213 tải về)