Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1, tuyển sinh liên thông năm 2021

  1. Bậc Đại học
STT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển (thang điểm 10) Ghi chú
1 Sư phạm Tin học 7140210 5.71 Liên thông VLVH
2 Sư phạm Vật lý 7140211 5.50 Liên thông VLVH
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 5.50 Liên thông VLVH
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 5.67 Liên thông VLVH
5 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7510201 – Liên thông từ bậc TCCN lên đại học: 7.10 

– Liên thông từ bậc cao đẳng lên Đại học: 5.81

Liên thông Chính quy
6 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 7520114 – Liên thông từ bậc TCCN lên đại học: 6.00

 – Liên thông từ bậc cao đẳng lên đại học: 5.60

Liên thông Chính quy
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 5.00 Liên thông Chính quy đối với người đã có bằng đại học trở lên (cấp bằng Đại học thứ 2)
  1. Bậc Cao đẳng – Khối ngành sư phạm
STT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển (thang điểm 10) Ghi chú
1 Giáo dục Mầm non 51140201 6.00 Liên thông Chính quy
TBTrungTuyenLTDot12021.pdf (81 tải về)