QUY ĐỊNH VỀ THI TUYỂN SINH CÁC MÔN NĂNG KHIẾU TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Nội dung thi
– Kỹ năng đọc diễn cảm (thơ hoặc chuyện).
– Kỹ năng kể chuyện diễn cảm.
– Kỹ năng hát.
2. Hình thức thi
Mỗi thí sinh phải thực hiện 3 nội dung trên, cụ thể:
– Đọc một bài thơ hoặc một đoạn của câu chuyện được ghi trên phiếu bốc thăm.
– Kể một câu chuyện hoặc một đoạn của câu chuyện do thí sinh tự chọn (câu chuyện phải nằm trong chương trình dạy trẻ mầm non).
– Trình bày một bài hát Việt Nam. Bài hát do thí sinh tự chọn.
3. Quy trình thực hiện các nội dung thi
– Việc bốc thăm đề thi: Thí sinh được thư ký gọi tên để bốc thăm đề thi Đọc diễn cảm (chuyện hoặc thơ);  đăng ký tên câu chuyện kể và đăng ký tên bài hát tại bàn thư ký. Sau đó thư ký ghi vào biên bản và công bố công khai số thăm đề thi Đọc diễn cảm, tên câu chuyện kể và tên bài hát cho cán bộ chấm thi biết. Đối với thi Đọc diễn cảm, sau khi bốc thăm thí sinh đến bàn cán bộ chấm thi nhận đề thi.
– Thời gian thi: Từ 5 đến 10 phút/1 nội dung thi. Riêng thi Đọc diễn cảm có thời gian chuẩn bị 5 phút.
4. Phương thức chấm thi
Mỗi nội dung thi chấm độc lập bởi 02 cán bộ chấm thi, sau đó lấy điểm trung bình cộng của 02 cán bộ chấm thi và ghi vào bảng điểm.
5. Điểm môn thi
– Mỗi nội dung thi đánh giá theo thang điểm 10 và không làm tròn. Nếu thí sinh vắng thi nội dung nào thì cho điểm 0 (không) nội dung thi đó.
– Điểm môn thi là điểm trung bình cộng của 3 nội dung thi và làm tròn đến 2 số lẻ.