Xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Thông tin cá nhân

Thông tin đăng ký

Tuyển sinh năm 2020